Błąd
  • XML Parsing Error at 1:646. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:293. Error 9: Invalid character

Nietoperz wlecia? do mieszkania - co robi??

Drukuj PDF

Jesie? dla chiropterologw to okres licznych porad dotycz?cych tematu "wlecia? mi nietoperz do mieszkania -co robi?"?.

Dla naszych ukochanych nietoperzy jesie? to czas migracji. Zwierz?ta zmieniaj? wwczas letnie schronienia na zimowe . Wtedy najcz??ciej mamy okazj? stan?? z nimi "twarz? w twarz". Zdarza si?, ?e nietoperz np. w pogoni za ?m? wpadnie do pokoju. Dotyczy to zw?aszcza m?odych (tegorocznych), niedo?wiadczonych osobnikw.

Co wwczas robi?? Po pierwsze nie nale?y wpada? w panik?. Nietoperze funkcjonuj? w inny sposb ni? cz?owiek. S? zwierz?tami nocnymi, podczas gdy my jeste?my aktywni g?wnie w dzie?, dlatego nasze drogi nie krzy?uj? si? cz?sto. W sytuacji, kiedy zauwa?amy nietoperza noc? w naszym mieszkaniu, nale?y otworzy? okno, zgasi? ?wiat?o i zamkn?? drzwi, aby jedyn? drog? ucieczki mia? na zewn?trz. Wwczas, najprawdopodobniej wyleci. Rzadko zdarza si?, aby ten sam nietoperz dwa razy pope?ni? ten sam b??d i ponownie wlecia? do mieszkania.

Kiedy znajdziemy zwierz? w dzie?, nale?y w?o?y? je do pude?ka, nie dotykaj?c go. Najlepiej przykry? je jakim? pojemnikiem, a pod spd wsun?? tektur?. Trzeba przetrzyma? zwierz? zamkni?te do wieczora (pami?tajcie, aby pojemnik mia? otwory wentylacyjne), a nast?pnie wypu?ci?. Uwolnione w dzie? by?oby nara?one na mocne ?wiat?o, do ktrego nie jest przystosowane oraz na atak drapie?nikw.

A je?li, przypadkiem wleci wam do domu podkowiec - to prosz? powiadomcie nas o tym. B?dziemy wdzi?czni za ka?d? informacj? dotycz?c? naszego ukochanego nietoperza.

Podkowiec ma?y zawisaj?c charakterystycznie zawija si? skrzyd?ami. Fot. ?.P?osko?